Algemene voorwaarden

Samenvatting
Door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van hetdigitalegraf.nl , is de aanvrager gebonden aan de bepalingen en algemene voorwaarden als vermeld op deze pagina. Op elke plaats in de Algemene Voorwaarden waar wij “U” of “u” of “uw” of “uw” gebruiken, verwijzen wij naar de aanvrager wiens gegevens worden weergegeven in het registratieformulier of diens opvolger.

U bent verantwoordelijk voor het digitale graf. U zult de inloggegevens voor het digitale graf waar u verantwoordelijk voor bent, niet delen, distribueren of openbaar maken. Dat geldt ook voor de inloggegevens van een hetdigitalegraf.nl website waarvan u de inloggegevens hebt verkregen om namens de aanvrager te beheren.

U mag de inloggegevens van het digitale graf die u heeft aangevraagd, overdragen aan uw opvolger bij laatste wilsbeschikking of testament of een schriftelijk, gedateerd en ondertekend document dat u voor dat doel heeft opgesteld.

Alleen eerste- en tweedegraads familieleden kunnen een digitaal graf voor een overleden dierbare aanmelden of beheren. Voorbeelden van eerste- en tweedegraads familieleden zijn: opa, oma, (stief)vader, (stief)moeder, broer, zus, (stief)zoon, (stief)dochter, kleinzoon, kleindochter. Schoondochter en schoonzoon worden ook geaccepteerd als tweedegraads familieleden.

U kunt alleen teksten, foto’s, illustraties, video’s, muziek en andere auteursrechtelijk beschermde items publiceren die rechtmatig van u of van de overledene zijn. Of waarvoor u aantoonbaar toestemming van de auteur hebt om het te publiceren.

U zult geen naaktfotografie, persoonlijke overtuigingen en uitingen die aanzetten tot haat in welke vorm dan ook publiceren of in welke andere vorm dan ook opnemen of bewaren in het digitale graf.

Het is niet toegestaan om het digitale graf te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het digitale graf is aangevraagd en bedoeld. Het ook niet toegestaan een verbinding (link) te leggen naar een andere website buiten het hetdigitalegraf.nl netwerk of anders dan een hetdigitalegraf.nl website van een familielid.

U verklaart alle gegevens naar waarheid ingevuld te hebben ingevuld, bij het aanvragen van een digitaal graf. In alle gevallen zullen wij aangifte doen bij de juiste instanties als blijkt dat u bewust onjuiste gegevens hebt verstrekt om in aanmerking te komen voor een digitaal graf op de website van hetdigitalegraf.nl.

De gegevens die u publiceert, zijn correct. Verwijs indien nodig naar de bron, in geval van twijfel, of markeer het punt met een asterisk (*) en maak een voetnoot als u niet in staat bent om de juistheid van de vermelde informatie te controleren.

Voor een eenmalige bijdrage voor één website, garandeert hetdigitalegraf.nl dat het digitale graf online blijft voor zo lang als menselijkerwijs mogelijk is. U betaalt slechts één keer voor één digitaal graf. Geen jaarlijkse kosten. Geen terugkerende of andere kosten. De prijs kan onderhevig zijn aan veranderingen in de toekomst. Een prijsaanpassing zal worden gepubliceerd op onze website. De nieuwe prijs zal alleen van toepassing zijn op digitale graven die geregistreerd zijn na het moment van de bekendmaking van de nieuwe prijs op onze website.

Eén digitaal graf bewaart de herinnering aan één persoon en kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit de persoonlijke gegevens, een beschrijving van de levensloop, memoires, of zijn of haar levensverhalen verteld door anderen, het overlijdensbericht, grafredes uitgesproken tijdens de uitvaart of een video-documentaire geproduceerd door hetdigitalegraf.nl in opdracht van de aanvrager. U kunt afbeeldingen plaatsen bij de teksten. Digitale graven van familieleden kunt u met elkaar verbinden door het plaatsen van een link van de ene naam naar de andere. De links dienen zowel te verschijnen in het digitale graf die verwijst als waarnaar verwezen wordt.

Letterlijke tekst

Algemene voorwaarden hetdigitalegraf.nl
1. Definities
1.1- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van hetdigitalegraf.nl wordt gesloten.
1.2- Producten en diensten van hetdigitalegraf.nl: de door hetdigitalegraf.nl te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur (webhosting) van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3- Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, via de hetdigitalegraf.nl website of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van hetdigitalegraf.nl.
2. Toepasselijkheid
2.1- Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met hetdigitalegraf.nl.
2.2- Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor hetdigitalegraf.nl niet bindend en niet van toepassing.
3. Aanbieding en acceptatie
3.1- Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege hetdigitalegraf.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door hetdigitalegraf.nl schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2- Een aanbieding of offerte gedaan door hetdigitalegraf.nl heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
4. Aanvang van de overeenkomst
4.1- Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte, contract of bestelformulier is ingevuld met ACCOORD, AKKOORD of ACCEPT met deze voorwaarden op één van de websites van hetdigitalegraf.nl of is -schriftelijk en ondertekend- ontvangen en geaccepteerd door hetdigitalegraf.nl.
4.2- Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3- Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden.
5. Duur en beëindiging
5.1- De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2- De overeenkomst wordt beëindigd, wanneer de overeenkomst door de aanvrager is opgezegd.
5.3- Jaarlijks worden de domeinen verlengd. Dit wordt stilzwijgend verlengd door ons.
5.4- De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail opgezegd worden, en wordt pas geaccepteerd indien er een bevestiging is verzonden aan de opdrachtgever.
5.5- hetdigitalegraf.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens hetdigitalegraf.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.6- hetdigitalegraf.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.7- Onverminderd het bepaalde in artikel 12 heeft hetdigitalegraf.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anders zins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om zogenaamd adult pagina’s, mp3 pagina’s, IRC (chat) pagina’s of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving.
5.8- Onverminderd het bepaalde in artikel 12 heeft hetdigitalegraf.nl het recht het digitale graf of een gedeelte van het digitale graf af te schermen met een wachtwoord zonder dat daarvoor een verzoek nodig is van de opdrachtgever indien:
– een eerstegraads familielid anders dan opdrachtgever bezwaar maakt tegen de publicatie van (een) gegeven(s) betreffende een overleden dierbare.
6. Persoonsgegevens
6 .1- hetdigitalegraf.nl zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
6.2- hetdigitalegraf.nl slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
factureren van de Vergoeding;
factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met interconnectie met en bijzondere toegang tot hun Netwerken en het mogelijk maken van genoemde interconnectie en bijzondere toegang;
beheren van het hetdigitalegraf.nl netwerk;
analyseren en inventariseren van het gebruik van de Leveringsomvang en het hetdigitalegraf.nl Netwerk;
signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Dienst;
voldoen aan hetdigitalegraf.nl’s wettelijke verplichtingen.
6.3- Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal hetdigitalegraf.nl Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover hetdigitalegraf.nl daartoe wettelijk verplicht is.
7. Levering en leveringstijd
7.1- Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip.
7.2- Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van hetdigitalegraf.nl zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7.3- Bij aanvraag en registratie van een websitedomein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen.
8. Overmacht
8.1- Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daar omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2- hetdigitalegraf.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
9. Dataopslag & -verkeer
9.1 De dataopslag & het dataverkeer is beperkt tot de hoeveelheid die bij ‘fair use’ redelijkerwijs kan worden verwacht. Bij overschrijding wordt de overeenkomst eenzijdig beëindigd ter beoordeling van hetdigitalegraf.nl.
10. Prijzen
10.1- Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.
10.2- hetdigitalegraf.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan bekend gemaakt.
11. Betalingsvoorwaarden
11.1- De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van hetdigitalegraf.nl.
11.2- De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief btw en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
11.3- De verschuldigde kosten worden in rekening gebracht bij oplevering van de dienst en dienen binnen veertien kalenderdagen te worden voldaan, zo niet behoudt hetdigitalegraf.nl het recht het digitale graf (tijdelijk) stil te leggen.
11.4- hetdigitalegraf.nl stuurt opdrachtgever eenmalig een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
11.5- Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
11.6- Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 werkdagen na de datum op de rekening schriftelijk of per e-mail aan hetdigitalegraf.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal hetdigitalegraf.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
11.7- Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een overboeking.
11.8- In geval van overboeking dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
11.9- Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan hetdigitalegraf.nl is voldaan.
11.10- Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt hetdigitalegraf.nl een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, vermeerderd met € 15,- (excl. BTW) extra administratiekosten, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
11.11- Indien abusievelijk een hoger bedrag overgeboekt wordt, dan dient hetdigitalegraf.nl het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te restorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestorneerd.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1- Het is opdrachtgever toegestaan de op de hetdigitalegraf.nl site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
12.2- Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart hetdigitalegraf.nl ter van enige aanspraak.
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Het door hetdigitalegraf.nl vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van hetdigitalegraf.nl.
14. Aansprakelijkheid
14.1- hetdigitalegraf.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar hetdigitalegraf.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. hetdigitalegraf.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met hetdigitalegraf.nl of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met hetdigitalegraf.nl.
14.2- In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is hetdigitalegraf.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van hetdigitalegraf.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
14.3- Opdrachtgever vrijwaart hetdigitalegraf.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van hetdigitalegraf.nl.
14.4- Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. hetdigitalegraf.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. hetdigitalegraf.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
14.5- hetdigitalegraf.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
14.6- Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hetdigitalegraf.nl mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
14.7- Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan hetdigitalegraf.nl. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die hetdigitalegraf.nl als gevolg daarvan lijdt.
15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
16. Buitengebruikstelling
16.1- hetdigitalegraf.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens hetdigitalegraf.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. hetdigitalegraf.nl zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van hetdigitalegraf.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
16.2- Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door hetdigitalegraf.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 150,- incl. btw.
17. Reclame
17.1- Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens hetdigitalegraf.nl vervalt.
17.2- Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van hetdigitalegraf.nl.
17.3- Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
17.4- Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
18. Wijziging van de voorwaarden
18.1- hetdigitalegraf.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2- Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
18.3- Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
19. Geschillenregeling en toepasselijk recht
19.1- Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen hetdigitalegraf.nl en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
19.2- Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.